Active Citizens Fund

1. GRANTURILE SEE ȘI NORVEGIENE
Susținerea societăţii civile reprezintă o prioritate cheie pentru Granturile SEE și Norvegiene 2014 – 2021, acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia în 15 state membre UE din Europa Centrală și de Sud și în Ţările Baltice. Zece procente din totalul sumelor disponibile la nivel de țară sunt alocate unui program pentru societatea civilă în fiecare din statele beneficiare, intitulat Active Citizens Fund, care în România are o valoare totală de 46.000.000 euro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene 2014 – 2021 accesați www.eeagrants.org.

Active Citizens Fund este încadrat în sectorul „Cultură, societate civilă, bună guvernare și drepturi și libertăți fundamentale”, unul dintre cele cinci sectoare considerate prioritare de statele donatoare și Uniunea Europeană. Programul contribuie la atingerea obiectivelor Granturilor SEE și Norvegiene: reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și consolidarea relațiilor bilaterale între statele beneficiare și statele donatoare.

Alocarea totală pentru România aferentă perioadei de finanțare 2014 – 2021 este de 502 milioane euro (pentru un număr de 12 programe de finanțare) în baza Memorandumurilor de Înțelegere semnate la data de 13 octombrie 2016 între Guvernul României și statele donatoare.

      Mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene în România pot fi găsite aici.      >>> 

2. ACTIVE CITIZENS FUND ÎN ROMÂNIA
ALOCARE FINANCIARĂ, OBIECTIVE ȘI DOMENII DE ASISTENȚĂ SPRIJINITE DE PROGRAM

Active Citizens Fund (ACF) România are o alocare totală de 46.000.000 euro. Obiectivul programului este consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Respectarea demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept și a drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor aparținând minorităților reprezintă valorile programului, pe baza cărora acesta urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilităţii și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului, consolidând în același timp relațiile bilaterale cu organizații din statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia.
Domeniile eligibile care pot fi sprijinite de program:
- Democrație, cetățenie activă, bună guvernare și transparență;
- Drepturile omului și tratament egal prin combaterea tuturor formelor de discriminare pe - motive de origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, sex, dizabilitate, vârstă, orientare sexuală sau identitate de gen;
- Justiție socială și incluziunea grupurilor vulnerabile;
- Egalitate de gen și violență bazată pe gen (GBV);
- Mediu și schimbări climatice;
- Dezvoltarea capacității ONG-urilor.

CONSULTAREA STAKEHOLDERILOR

În vara anului 2018 a avut loc un proces de consultare cu reprezentanții societății civile având în vedere importanța feedback-ului din partea acestora în conturarea programului Active Citizens Fund în România.
Consultarea părților interesate a fost organizată în comun pe 3 iulie 2018 de către Oficiul Mecanismului Financiar (FMO) – secretariatul cu sediul la Bruxelles al Granturilor SEE și Norvegiene împreună cu Operatorul de Fond al programului Active Citizens Fund în România.
Consultarea a reunit 38 de reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale din România, care activează în domeniile de asistență ale programului. Majoritatea participanților au reprezentat rețele / platforme / coaliții ale ONG-urilor cu membri din toată țara, cu experiență diversă (organizații cu o activitate mai îndelungată și unele care au început activitatea mai recent), cu dimensiuni diferite în funcție de bugetul lor anual și personalul angajat, lucrând cu diverse grupuri țintă (grupuri vulnerabile, persoane cu dizabilități, romi și alte minorități, după caz, tineri, voluntari). Au fost prezente și ONG-uri mici, care lucrează în zone insuficient deservite, precum și alți donatori care lucrează la consolidarea capacității și sustenabilității sectorului societății civile.
Consultarea stakeholderilor a oferit un spațiu comun participanților să interacționeze, să împărtășească idei, să dezbată și să cadă de acord asupra principalelor preocupări și așteptări ale societății civile privind programul de finanțare, precum și să identifice și să reflecteze asupra modalităților de abordare a provocărilor din țară, astfel încât ACF să producă rezultate de impact. Concluziile grupurilor de lucru au validat provocările identificate de către Consorțiu și principalele obiective propuse de Program. Rezumatul consultării este disponibil aici. Anterior întâlnirii de consultare a avut loc o consultare online, în perioada 13 – 29 iunie 2018, ale cărei rezultate pot fi accesate aici.

OUTCOME-URI ȘI APELURI

Active Citizens Fund va consolida capacitatea societății civile din România de a activa mai bine cetățenii, de a împuternici grupurile vulnerabile insuficient deservite și de a-i implica în soluționarea problemelor identificate la nivelul societății civile din România prin 11 Apeluri de proiecte și 2 proiecte predefinite (PDP), acoperind toate cele cinci domenii de sprijin și dezvoltare a capacității sectorului, precum și prin consolidarea cooperării bilaterale și a schimbului de expertiză, instrumente, bune practici cu entități din statele donatoare, consolidând și cooperarea transfrontalieră și solidaritatea în sectorul societății civile.
Proiectele sprijinite vor contribui la următoarele 4 Outcome-uri:
- Outcome 1 – Cultura democratică și conștientizarea civică consolidate
- Outcome 2 – Organizațiile societății civile implicate activ în protejarea drepturilor omului și în promovarea tratamentului egal
- Outcome 3 – Grupurile vulnerabile au capacitate crescută
- Outcome 4 – Capacitate crescută și sustenabilitate a societății civile (organizații și sector)
Pe lângă aceste Outcome-uri, în cadrul programului este susținută colaborarea între entitățile din România și cele din statele donatoare implicate în program (Outcome al Fondului Bilateral), precum și cooperarea regională (transfrontalieră) în cadrul sectorului societății civile (Outcome al Inițiativelor Regionale ale Societății Civile). Granturile sunt acordate prin intermediul a 11 Apeluri de proiecte ale căror reguli și criterii stricte de aplicare și evaluare sunt detaliate în Ghidul Solicitanților aferent fiecărui Apel.


Outcome Apeluri de proiecte Data lansării Apelului/data estimată Suma alocată
Cultura democratică și conștientizarea civică consolidate #1 Participare civică în zone insuficient deservite Decembrie 2019 Proces de aplicare continuu 1.500.000 euro
#2 Educație și implicare civică Decembrie 2019 (Runda 1) 800.000 euro
Trimestrul 1 - 2021 (Runda 2) 829.200 euro
#3 Activism civic și advocacy Decembrie 2019 (Runda 1) 7.700.000 euro
Trimestrul 1 - 2021 (Runda 2) 3.000.000 euro
Organizaţiile societății civile implicate activ în protejarea drepturilor omului și în promovarea tratamentului egal

#4 Conștientizare privind drepturile omului și tratament egal Decembrie 2019 Proces de aplicare continuu 1.000.000 euro
#5 Sprijin strategic pentru drepturile omului și tratament egal

Decembrie 2019 (Runda 1) 5.250.000 euro
Trimestrul 1 - 2021 (Runda 2) 1.754.391 euro
Grupurile vulnerabile au capacitate crescută #6 Mobilizarea grupurilor vulnerabile din zone insuficient deservite Decembrie 2019 Proces de aplicare continuu 1.500.000 euro
#7 Acțiuni de advocacy pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile Decembrie 2019 (Runda 1) 5.600.000 euro
Trimestrul 1 - 2021 (Runda 2) 2.400.000 euro
#8 Dezvoltarea comunităților rurale interetnice Decembrie 2019 (Runda 1) 3.150.000 euro
Trimestrul 1 - 2021 (Runda 2) 1.350.000 euro
Capacitate crescută și sustenabilitate a societății civilie (organizații și sector) #9 Diversificarea surselor de finanțare August 2020 1.500.000 euro
#10 Campanii de informare privind societatea civilă Trimestrul 3 2021 780.000 euro
#11 Sprijin strategic pentru dezvoltarea capacității organizațiilor neguvernamentale August 2020 1.750.000 euro


Mai multe detalii despre fiecare dintre aceste Apeluri sunt disponibile în Ghidurile Solicitanților aferente apelurilor, disponibile la: https://activecitizensfund.ro/apeluri/.

Pe lângă granturi, în cadrul Programului este implementat un proiect predefinit, numit Program3, iar mai multe detalii despre acesta pot fi găsite la https://activecitizensfund.ro/trillenials/.

3. CINE SUNTEM
ACF România este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru  Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge (Asociatia ONGurilor din Norvegia), care a fost desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene ca Operator de fond în cadrul unui proces de selecție deschis și competitiv. Acordul de Implementare a Programului a fost semnat în data de 16 mai 2019.
Fundația pentru Parteneriat (FP) este o organizație independentă fără scop lucrativ, înființată în 1999 ca fundație, cu scopul de a sprijini îmbunătățirea mediului în România, prin contribuția la formarea unei societăți durabile care consolidează valorile democratice. Principalele obiective sunt de a sprijini implicarea cetățenilor pentru identificarea, prevenirea și rezolvarea problemelor comunității, prin asigurarea de sprijin financiar și consolidarea capacității pentru organizațiile de protecție a mediului și de dezvoltare a comunității. Mai multe detalii la www.repf.ro.
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) este o organizație neguvernamentală, independentă, înființată în anul 1994, la inițiativa Comisiei Europene. FDSC promovează o societate civilă puternică și sustenabilă, care contribuie la apărarea valorilor democratice, prin sprijinirea actorilor societății civile, mobilizarea de resurse, încurajarea unui mediu favorabil societății civile și întărirea cooperării cu celelalte sectoare. Mai multe detalii la www.fdsc.ro.
Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi (CRCR) este o organizație neguvernamentală independentă înființată în 1999, cu misiunea de a contribui la îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților de romi din România, prin colaborarea directă cu comunitățile de romi și implicarea activă în elaborarea, implementarea și evaluarea programelor destinate comunităților de romi. Mai multe detalii la www.romacenter.ro.
Fundația PACT este o organizație independentă, fără scop lucrativ, fondată în 2006, activă în domeniul dezvoltării comunitare. Misiunea PACT este de a sprijini dezvoltarea sustenabilă a comunităților prin încurajarea, susținerea și promovarea inițiativelor locale și regionale, parteneriatelor și responsabilității sociale la nivel de indivizi, companii, autorități și instituții publice. Mai multe detalii la www.fundatiapact.ro.
Frivillighet Norge (FN) este o organizație umbrelă pentru sectorul voluntar din Norvegia, fondată în 2005. Misiunea asociației este de a coordona dialogul sectorului voluntar cu autoritățile, pe subiecte comune sectorului voluntar și de a exprima opiniile sectorului voluntar către public și autorități. În prezent, Asociația ONG-urilor din Norvegia este formată din peste 300 de organizații membre (reprezentând aproximativ 50.000 de grupuri locale din toată țara), incluzând toate sectoarele societății. Mai multe detalii la www.frivillighetnorge.no.

4. FONDUL ONG ÎN ROMÂNIA
În perioada anterioară de programare (2009 – 2014), Fondul ONG în România a contribuit la consolidarea dezvoltării societății civile și creșterea contribuției la justiția socială, democrație și dezvoltare durabilă, fiind cea mai importantă sursă de finanțare pentru activitățile de promovare și apărare a drepturilor omului.

Cu o alocare financiară de peste 36 de milioane de euro, au fost finanțate prin Program, la nivel național, 390 de proiecte. În total, peste 3 milioane de persoane au fost implicate în activitățile proiectelor.

În contextul implicării reduse în rândul românilor, proiectele au încurajat participarea cetățenilor: 100 de grupuri civice au fost susținute sau formate, răspunzând la preocupările locale; peste 123.000 de persoane au fost implicate în procesul decizional și 24.500 în activități voluntare.

Combaterea sărăciei, inegalității și excluziunii sociale a fost una dintre prioritățile de finanțare ale programului. În total, au fost înființate 150 de servicii sociale noi și peste 28.000 de persoane au beneficiat de servicii sociale și de bază, servicii de sănătate, educație, ocupare a forței de muncă, activități culturale și recreative. De asemenea, în vederea oferirii de sprijin pentru grupurile vulnerabile, 100 de proiecte au desfășurat activități pentru includerea romilor.

Mai multe informații despre alocarea financiară în cadrul programului, distribuția fondurilor către componentele programului prin intermediul apelurilor de proiecte, precum și rezultatele obținute în cadrul Fondului ONG din România pot fi găsite aici.

 - Harta interactivă a proiectelor finanțate poate fi consultată aici
 - Detalii despre cele 390 de proiecte finanțate pot fi găsite aici: Runda 1 și Runda 2
 - Rezultatele programului pot fi consultate aici
 - Broșura cu unele dintre cele mai relevante rezultate și cele mai bune practici poate fi găsită aici
 - Explicația conceptului Spiritului lui Dugnad poate fi urmărită aici

Dincolo de cifre și rapoarte, programul Fondul ONG a însemnat oameni. E mult de povestit. Despre experiența celor 3 milioane de oameni implicați în proiecte. Despre orele de voluntariat care însumează 125 de ani de lucru benevol. Rămâne, desigur, ceva de spus despre ce s-a întâmplat în cele peste 400 de localități rurale și 100 de orașe. Despre cei peste 28.000 de oameni care au beneficiat de servicii sociale și de bază și despre cele peste 4.000 de interacțiuni cu instituțiile publice. Acest program cuprinde povești despre oameni care au dat formă implicării chiar și atunci când condițiile nu le-au fost  tocmai prielnice. Când mentalitățile le-au fost potrivnice sau instituțiile nu i-au ascultat.
cookieAcest site folosește cookies pentru a va oferi funcționalitatea dorită. Navigând în continuare, sunteți de acord cu Politica de cookies și cu plasarea de cookies, cu scopul de a va oferi o experiență îmbunătățită.